CrossFit Huizen

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities en toepasselijkheid

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 2. CrossFit Huizen: gevestigd te Huizen (1271GD) aan de Havenstraat 305C, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 71850015.
 3. Deelnemer: een natuurlijk persoon, welke incidenteel of structureel in de vorm van een lidmaatschap, deelneemt aan (een) sportles(sen) van CrossFit Huizen.
 4. Lid: een natuurlijk persoon (m/v) op wiens naam het lidmaatschap c.q. abonnement op de sportlessen van CrossFit Huizen is geadministreerd.
 5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen CrossFit Huizen en een Deelnemer op basis waarvan wordt deelgenomen aan de sportles(sen) van CrossFit Huizen.
 6. Sportcentrum: de fysieke (bedrijfs)locatie van CrossFit Huizen waar de sportlessen plaatsvinden.
 7. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, diensten, leveringen, werkzaamheden en rechtsbetrekkingen van/met CrossFit Huizen. Bijzondere afspraken die van deze voorwaarden afwijken of deze aanvullen, zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts per geval.

Artikel 2 Aanmelding

 1. Aanmelding als Deelnemer en/of Lid vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen en te verzenden via de website van CrossFit Huizen. Het lidmaatschap vangt aan op de datum van de eerste I-Deal betaling.
 2. Als het maximum aantal deelnemers is bereikt, wordt de aspirant-deelnemer op de wachtlijst geplaatst. De aspirant- deelnemer krijgt bericht van CrossFit Huizen zodra zijn lidmaatschap kan aanvangen.
 3. Aan reguliere lessen kan worden deelgenomen vanaf 15 jaar. Voor deelnemers tussen de 9 en 15 jaar worden aparte trainingen gegeven.
 4. Het Lid blijft te allen tijde aansprakelijk voor het gebruik en/of misbruik van de lidmaatschapsaccount. Gebruik van de lidmaatschapsaccount is persoonsgebonden. Het account is dus niet overdraagbaar.

Artikel 3 Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden

 1. Een lidmaatschap bij CrossFit Huizen zal altijd op de dag van inschrijving ingaan.
 2. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of zonering om welke reden dan ook, wordt € 2,50 administratiekosten in rekening gebracht. Indien de verschuldigde bedragen niet binnen 15 kalenderdagen zijn voldaan, wordt de Deelnemer voor de laatste keer in de gelegenheid gesteld om voor voldoende saldo zorg te dragen of zelf het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien de Deelnemer na een periode van vier weken nog steeds in gebreke gebleven is mogen wij de betaling uit handen gegeven. Alle (buitengerechtelijke) kosten die hiervoor gemaakt worden, zijn voor rekening van de Deelnemer. Het account van het lid wordt geblokkeerd totdat de achterstallige betaling is voldaan. 
 3. Terugboeking van automatisch afgeschreven bedragen is mogelijk binnen 30 kalenderdagen.
 4. Bij vooruitbetaling van een lidmaatschap is CrossFit Huizen niet verplicht het resterende bedrag te storneren. 
 5. CrossFit Huizen behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 1 maand voor een prijswijziging worden de deelnemers hiervan in kennis gesteld. Indien het tarief met meer dan 10% stijgt, is de deelnemer gerechtigd zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang te beëindigen met inachtneming van artikel 6, lid 1.
 6. De overige credits met een lidmaatschap die niet zijn opgemaakt binnen de kalendermaand, kunnen niet meegenomen worden naar de volgende maand. Het is niet mogelijk om binnen een lidmaatschap een willekeurige periode geen credits ‘aan te schaffen’. De credits worden automatisch gereset en kunnen alleen stopgezet worden door middel van het beëindigen van een lidmaatschap.

Artikel 4 Trainings- en openingstijden

 1. CrossFit Huizen behoudt zich het recht voor om openingstijden, -plaats, -programma’s e.d. te wijzigen.
 2. Als het Lid geen gebruik maakt van het recht tot trainen of deelnemen aan onderdelen en/of – activiteiten, die aangeboden worden door CrossFit Huizen, vindt geen restitutie van de contributie plaats.
 3. Op officiële en erkende feestdagen en/of tijdens evenementen is CrossFit Huizen gerechtigd gesloten te zijn dan wel de openingstijden en/of aanbod aan te passen.

Artikel 5 Beëindiging of bevriezen van het lidmaatschap

 1. Het Lid kan zijn lidmaatschap beëindigen door een e-mail te versturen naar info@crossfithuizen.com.
 2. Voor het lidmaatschap geldt een opzegtermijn van één kalendermaand (ingaande per de eerste van de volgende maand).
 3. Bij het bevriezen van het lidmaatschap wordt het eerst volgende termijn nog wel in rekening gebracht, maar deze later weer gecompenseerd wanneer het lid weer op actief gezet wordt. Het bevriezen kan voor een maximale periode van 1 maand. Hierna zal er per maand 50% van het tarief van het lidmaatschap in rekening worden gebracht, mocht het lid het lidmaatschap voor langere tijd willen bevriezen.
 4. CrossFit Huizen behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de directie een lidmaatschap eenzijdig te beëindigen zonder teruggave van betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor de lopende termijn vervalt.

Artikel 6 Risico en aansprakelijkheid

 1. CrossFit Huizen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van Deelnemer(s).
 2. Het gebruik maken van trainingsondersteuning, het volgen van groepslessen of een programma bij CrossFit Huizen, is geheel voor eigen risico van de Deelnemer(s).
 3. CrossFit Huizen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van de Deelnemer(s).
 4. De Deelnemer(s) is/zijn zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg-)schade die ten gevolge beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt.
 5. Tevens zal de Deelnemer CrossFit Huizen vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

Artikel 7 Huisregels en klachten

 1. De deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van CrossFit Huizen c.q. het Sportcentrum en hiernaar te handelen.
 2. Eventuele klachten kunnen schriftelijk of per email worden ingediend bij de directie van CrossFit Huizen.

Artikel 8 Persoonsgegevens

 1. CrossFit Huizen verwerkt de persoonsgegevens van Deelnemer(s) ten behoeve van administratieve- en marketingdoeleinden. CrossFit Huizen kan de Deelnemer per e-mail informeren omtrent zijn activiteiten. Indien de Deelnemer dit niet wenst te ontvangen, kan hij/zij hiertegen verzet aantekenen bij CrossFit Huizen door middel van een schriftelijke kennisgeving of afmelding.
 2. De persoonsgegevens worden opgenomen in een bestand in de computer, waarin alle Deelnemers van CrossFit Huizen zijn opgenomen. CrossFit Huizen en haar werknemers gaan vertrouwelijk om met de verstrekte gegevens. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk ten behoeve van het genoemde doel.
 3. De Deelnemer kan verzoeken om inzage van zijn/haar persoonsgegevens en om verbetering, aanvulling of wijziging van deze gegevens, welk verzoek zal worden gehonoreerd indien dit redelijkerwijs mogelijk is.

Artikel 9 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met CrossFit Huizen aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
 2. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar CrossFit Huizen gevestigd is.